Takvaluk – lijek za tvoju dušu

Bismillah,

Hvala Allahu, Plemenitom, Veličanstvenom, Koji život i smrt daje, Koji je Prvi i Posljednji, Koji sve može i Koji na dobro upućuje.

Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

”Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;” (El-Bekare, 1-2)

Kur’an je, draga braćo uputa kako Allah kaže ‘onima koji se budu Allaha bojali’, odnosno bogobojaznima, a posmatrajući svoju braću muslimane i upoređivajući nas sa ashabima, Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, uvidio sam da smo daleko od njih i njihovih djela, a jedna od naših glavnih mana je i manjak takvaluka – bogobojaznosti.

To je toliko neodgovorno od nas, jer insan mora imati na pameti da će pred Allaha, subhanehu ve te’ala, stati i da će na Sudnjem danu biti pitan za svoja djela koja je radio iz zaborava.  Zaboravljajući na Allaha mi sebe izlažemo poniženju i sramoti. Mi smo Allahovi svjedoci na Zemlji i kroz nas ljudi gledaju na islam, mi svojim djelima predočavamo ljudima vjeru.

Allah, tebareke ve te’ala, počasti svoga roba neizmjernim blagodatima, počasti ga islamom, počasti ga uputom, a Njegov rob mu prkosi na dunjaluku, sramoti sebe i svoju vjeru svojim postupcima. Sve ovo dolazi zbog manjka straha prema Uzvišenom Gospodaru, Koji se iznad Arša uzdigao i posmatra Svoje robove kako čine i ustrajavaju u grijesima.

Mnogi narodi su ranije uništeni zbog toga što su zaboravljali na Allaha i činili fesad, nered, i razvrat na Zemlji. “Jedni druge nisu odvraćali od grešnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (El-Maide, 79.) Nisu se bojali kazne Allahove. Vidjet će ljudi koji se Allaha nisu bojali da brda propadaju zbog djela koje su radili.

Kaže Allah, azze ve dželle, u Kur’anu: ‘‘Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovijedili da se bojite Allaha.” (En-Nisa, 131) Allah, subhaneh, navodi i upozorava na mnogo mjesta u Kur’anu na bogobojaznost. Allah traži od vjernika da Ga se boje, da svoje srce ispune istinskom bogobojaznošču; ”O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati (istinskom bogobojaznošću) i umirite samo kao muslimani!”  (Ali Imran, 102.)

Vjernikova duša čezne za Allahom. Da li tvoja duša čezne za Allahom? Da li tvoje srce se smiri kada se Allahovo ime spomene? Da li osjetiš nemir kada počiniš grijeh? Put vjernika je ispunjen takvalukom, pa s toga ne preostaje ti ništa nego da kreneš tim putem. ”Ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti, i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam – A Allahova dobrota je neizmjerna.” (El-Enfal,29)

Ebu Bekr, radijallahu anhu, u svojim hutbama je ovako govorio: ”Savjetujem vam da se Allaha bojite i da Ga hvalite kako Njemu doliči; usaglasite između straha od Njegove kazne i nade u Njegovu milost i uporno ustrajte u svojim dovama: zaista je Allah pohvalio Zekerijaa i njegovu porodicu riječima: ”…oni su se trudili da što više dobro učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.” (El-Enbija, 90)

U takvaluku je izlaz za mnoge probleme i lijek za mnoge stvari; ”Onome koji se Allaha boji On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se ni ne nada.” (Et-Talak,2-3)

Omer ibn Abdulaziz napisao je nekom čovjeku: ”Boj se Allaha Uzvišenog jer On ne prima ništa drugo do bogobojaznost. On će se smilovati samo onima koji su Ga se iskreno bojali. Puno je onih koji ovo savjetuju, a malo ih po tome postupa. Allaha molim da nas učini bogobojaznim.”

Ništa vjerniku nije važnije  straha od Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje, i Onoga Koji mu je život dao i Koji će mu život oduzeti. Allah, subhanehu ve te’ala, da čovjeku život, da mu opskrbu, da mu da ugodno i bez velikih poteškoća živi, sačuva ga od teških iskušenja, pruži mu sve neophodno i još ga od Sebe nagradi, a čovjek bude toliko nezahvalan i još usto zaboravlja na Allaha, nema straha i poštovanja prema Uzvišenom. Ne pokorava Mu se p, radi po svome nahođenjui slijedi šejtanove stope

Postoje ljudi koji  nisu spoznali svrhu života.  Ne spoznaju ono što gledaju svojim očima. Svaki musliman kojem nedostaje takvaluka u srcu je izgubljen i luta raznim putevima. Smatra da je nešto od vjere ali iz neznanja čini  velike grijehe. Ne razmišljajući čini djela kojima Allah nije zadovoljan.

Kaže Uzvišeni u Svojoj Knjizi: ”Allaha se bojte koliko god možete.” (Et-Tegabun,16). Mnogi danas se danas Allaha boje koliko oni hoće, a ne koliko mogu, marak to i poricali, njihova djela to potvrđuju. Pa se zbog toga zapitajmo, kuda to idemo i šta to radimo?. Allah hoće da Ga se bojimo onako kako On to i hoće, a ne kako mi hoćemo i također da Ga obožavamo kako On hoće a ne kako mi hoćemo.

Zbog same  važnosti takvaluka Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je molio Gospodara za takvaluk. Od Ibn Mes’uda, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: ”Allahu, molim Te za Uputu, bogobojaznost, čednost i neovisnost.”(Muslim)

Najviše što će ljude uvoditi u Džennet jeste bogobojaznost. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan o djelu koje će najviše ljude uvoditi u Džennet, pa je odgovorio: „Bogobojaznost i lijepo ponašanje.“ Pa je upitan o onome što će najviše ljude odvesti u Vatru. Odgovorio je: „Usta i spolni organ.” (Buhari, Muslim)

”I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti.” (El Bekare, 281)

”I bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći.” (El-Bekare. 48)

”I bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti, i kada im niko neće moći pomoći!” (El-Bekare, 123)

”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa, 1)

”O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (Hašr,18)

Molim Allaha da nas učini od onih koji Ga se boje, i da nam ovo bude od koristi. Amin.

Piše: Adijan Šarić

Izvor: minber.ba

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.