KAKO I ZAŠTO JE POČELO RAČUNANJE HIDŽRETSKOG KALENDARA OD MJESECA MUHARREMA

Pričao nam je Abdullah b. Mesleme, pričao mi je Abdulaziz od njegovog baba od Sehl b. Sa’da koji je rekao: “Nisu računali od slanja Poslanika, a.s, niti od njegove smrti, već su računali od njegovog dolaska u Medinu.” ( Buhari, br. 3719)

Kaže Hafiz Ibn Hadžer El-‘Askalani u Fethu-l-bariju:

Njegove riječi: “Od njegovog dolaska” znače: vremena dolaska. Nije mislio na mjesec dolaska jer je računanje počelo od početka godine. Neki su našli priličnim za počinjanje računanja vremena hidžrom prigodu, pa su rekli: Situacije na kojima su se složili i po kojima je moglo da se uzme računanje vremena su četiri: njegovo rođenje, njegovo poslanstvo, njegova hidžra i njegovo preseljenje. Prevagnulo im je da to bude njegova hidžra zbog toga što i oko rođenja i oko poslanstva ima rasprava oko tačne godine, a što se tiče njegovog preseljenja od toga su odustali zbog toga što je ti iziskivali spominjanje onoga za čim se žali, pa su se okupili oko hidžre. A pomjerili su računanje vremena sa rebiu-l-evvela ( prema šejhu dr. El Butiju rhm. datum Poslanikovog, a.s, dolaska u Medinu bio je 2. Rebiu-l-evvel) na muharrem zbog toga što je početak namjere za hidžrom bio u muharremu jer je prisega – bej’a bila u toku Zu-l-hidždžeta a ona je bila prethodnica hidžre. Prvi mlađak koji se pojavio nakon prisege i odluke za hidžrom bio je mlađak Muharrema pa je to odgovaralo da bude početak. Ovo je najjače do čega sam došao o priličnosti započinjanja računanja Muharremom.

A o uzroku Omerovog postavljanja kalendara su spomenute različite vijesti. Od njih su ono što je zabilježio Ebu Nu’ajm El-Fadl b. Dukejn u svom Tarihu i El-Hakim preko Eš-Ša’bija da je Ebu Musa napisao Omeru, r.a.: “Dolaze nam od tebe pisma na kojima nema datuma.” Pa je Omer, r.a., sakupio ljude pa su neki rekli: Računaj od poslanstva a neki: Računaj od hidžre. Pa je Omer, r.a., rekao: “Hidžra je razdvojila između istine i laži pa računajte po njoj.” To se desilo sedamnaeste godine. Pa kada su se složili onda su neki rekli: “Počnite sa ramazanom.” A Omer, r.a., je rekao: “Ne nego sa Muharremom jer je on vrijeme kada se ljudi vraćaju sa hadždža.” Pa su se složili na tome.

A rečeno je i da je prvi koji je odredio računanje vremena Ja’la b. Umejje dok je bio u Jemenu. To je zabilježio Ahmed b. Hanbel sahih senedom ali u njemu ima prekid između Amr b. Dinara i Ja’le. A bilježe Ahmed i Ebu ‘Arube u “El-evail” i Buhari u “El-Edeb” i El-Hakim preko Mejmun b. Mihrana koji je rekao: Omeru, r.a, je donesena bilježnica za ša’ban pa je rekao: “Koji ša’ban? Prošli ili ovaj u kome smo ili naredni? Postavite ljudima nešto po čemu će to znati. Pa je spomenuto ono što je rečeno ranije. A bilježi i El-Hakim od Se’id b. Musejjeba da je rekao: “Omer je okupio ljude pa ih je upitao o prvom danu po kojem će pisati datum, pa je Alija, r.a., rekao: “Od dana kada je Poslanik, a.s, učinio hidžru i ostavio zemlju širka.” Pa je Omer, r.a, to i uradio.

Prenosi i Ibn Ebi Hajme od Ibn Sirina da je rekao: “Došao je čovjek iz Jemena pa je rekao: “Vidio sam u Jemenu nešto što oni zovu tarih-datum, pišu ga od godine te i mjeseca tog. Pa je Omer, r.a, rekao: “Ovo je lijepo, računajte vrijeme.” Pa kada su se složili na tome jedan dio ljudi je rekao: “Računajte od Mevluda- Poslanikovog rođenja” a neki su rekli: “Računajte od poslanstva.” A neki: “Otkad je izašao kao muhadžir” a neki: “Otkad je preselio na ahiret.” Pa je Omer rekao: “Računajte od njegovog izlaska iz Mekke u Medinu.” A zatim je rekao: “Sa kojim mjesecom da počnemo?” Pa su neki rekli: “Od redžeba” a neki: “Od ramazana” a Osman, r.a, je rekao: “Računajte od Muharrema on je od zabranjenih mjeseci i on je početak godine i vrijeme vraćanja ljudi sa hadždža.” Rekao je: To je bilo sedamnaeste a rečeno je i šesnaeste godine u rebiu-l-evvelu.” Od ovoga smo se okoristili das u oni koji su ukazali na muharrem bili Omer, Osman i Alija, r.a, ( Fethu-l-Bari, Ibn Hadžer El-Askalani, 7/ 316, Daru-r-Rejjan li-t-Turas, 1986.g.)

Izvor: fb.com/skolahadisa 

Prikaži više

Slični članci

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.