Kazivanje o završetku zalima

Uzvišeni kaže: “Slični su šejtanu kad je rekao čovjeku: Budi nevjernik, pa kad je on postao nevjernik on je onda rekao: Ti se mene više ne tičeš, ja se zaista Allaha Gospodara svjetova bojim. Obojicu ih na kraju čeka vatra, u njoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.” (El-Hašr, 1 6, 1 7).

Šejtan koristi ženu kako bi ulovio srca ljudi. Žene su šejtanove zamke (mreže). I ko upadne u njegovu zamku rijetko se probudi iz svoje opijenosti. On se probudi samo sa skupinom mrtvih kajući se sa pokajnicima. Šejtan iskorištava pobožnjaka neznalicu, igrajući se sa njim kao što se dječak igra sa loptom. I zbog toga se kaže: “Jedan učenjak je šejtanu teži od hiljadu pobožnjaka.” Zato što učenjak najbolje od svih poznaje šejtanske puteve, i on je naoružan štitom znanja (nauke). Kao što je islam upozorio na šejtanske spletke i načine njegovog zavođenja (neke od njih su spomenute u kazivanju o lblisu), islam je također upozorio na fitnet žena. Za to postoje brojni hadisi, npr:

l . Prenosi se od Ibn Mes’uda da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Žena je avret i kada izađe šejtan je prati.’

(Sahih. Prenosi ga Tirmizi, Sahihul-džami’, 6690; El-Miškatu, 3 109.)

2. Prenosi se od Usame ibn Zejda da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Poslije sebe nisam ostavio štetnije iskušenje za ljude od žena.”

(Sahih. Prenosi ga Tirmizi, Sahihul-džami’, 5597.)

3. Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista, žena kada prilazi, prilazi sa likom šejtana, i kada neko od vas vidi ženu koja mu se svidi, neka spolno opći sa svojom ženom. Jer zaista, tvoja žena ima šta ima i druga.”

(Sahih. Prenosi ga Tirmizi i Ibn Hibban gaje okarakterisao vjerodostojnim. Sahihul’džami’, 1939 i Es-Sahihatu, 235.)

A u drugoj predaji stoji: “Zaista žena prilazi u šejtanskom obliku i odlazi u šejtanskom obliku.”

(Sahih, prenosi ga Muslim i Ahmed u Musnedu, Sahihul-džami’. 1940)

4. Prenosi se od Ebu Bekra, radij’allahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ljudi su propali ako se pokore ženama, ljudi su propali ako se pokore ženama” – tri puta.”

(Prenosi ga Ahmed i Taberi i Hakim koji je rekao: “Lanac prenosilaca mu je dobar.” S njim se složio Ez-Zehebi.)

5. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Oni koji su izašli iz vjere prije vas, izašli su samo radi žena, i oni koji su ostali će iz vjere izaći radi žena.”

(Lanac prenosilaca mu je dobar. Prenosi ga Hasan ibn Arefe)

6. Također se prenosi od Ibn Abbasa da je rekao: “Žene su uništile Israelićane svojim nogama, a žene ovaj ummet uništavaju svojim glavama.”

(Prenosi ga Abdurrezak u Musannefu. Lanac prenosilaca je vjerodostojan. lthaful-džema’a, 1/343.)

7. Prenosi Alija ibn Ebi Talib od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ljudima će doći vrijeme kada će im jedina briga biti njihovi stomaci, i njihov ugled biće uživanje, njihova kibla biće žene, a njihova vjera biće
dirhemi (dinari). To su najgora stvorenja i biće od Allaha poniženi.’ (Prenosi ga Ed-Dejlerni.)

I ovdje se susrećemo sa pobožnjakom, neznalicom, jednim od pobožnjaka iz naroda Israelićana, kojeg je šejtan nadvladao i bacio ga u zlo njegovih djela, pa mu je uništio njegovu pobožnost i njegov iman mu oteo, pa je poslije vjere uznevjerovao i skrenuo s pravog puta nakon što je strast slijedio. To je Barsisa – pobožnjak. I evo vam njegove priče onako kako su je učenjaci spomenuli: Bilježe Abdurrezak i Ibn Rahevejh i Ahmed u djelu Ez-Zuhd i Abd ibn Hamid i Buharija u svojoj istoriji i Ibn Džerir i Ibn Munzir i Ibn Merdevije i Bejheki u djelu Eš-Šu’abu, i Hakim koji predaju kategoriše vjerodostojnom. Prenosi se od Alije ibn Ebi Taliba da je čovjek ibadet činio u svom samostanu, i da je žena imala braću te da se od nečeg razbolila nakon čega su je doveli njemu. Ona mu se dotjerala i on ju je obljubio te je ona zatrudnila. Šejtan mu je došao i rekao: “Ubij je, jer ako te oni otkriju bićeš osramoćen.” On ju je ubio i zakopao. Braća su došla, uhvatila ga i odveli. Dok su išli šejtan mu je došao i rekao: “Ja sam te na to navratio, učini mi sedždu i ja ću te spasiti.” Učinio mu je sedždu. I zato Allah kaže:

“Slični su šejtanu kad je rekao čovjeku: Budi nevjernik…” (Fethul-Kadir, 5/206.)

Ibn Džerir kaže: Prenosi se od Abdurrahmana ibn Zejda, a on od Abdullaha ibn Mes’uda o tefsiru ovog ajeta (“Slični su šejtanu… !’):

Rekao je Ibn Mes’ud: “Zena je čuvala ovce, imala je četvoricu braće. Noću je odlazila u samostan pobožnjaka. Pobožnjak joj priđe i počini blud te ona zatrudni. Šejtan mu dođe i reče: ‘Ubij je i zatim je zakopaj, jer ti si čovjek kome se vjeruje i čije se riječi slušaju.’ Ubio ju je i zatim zakopao. Šejtan je došao njenoj braći u snu i rekao im: ‘Isposnik (pobožnjak), vlasnik samostana, je počinio blud sa vašom sestrom i kad ju je oplodio ubio ju je i zatim zakopao u tom i tom mjestu.’ Kada su osvanuli jedan od njih je rekao: ‘Allaha mi, jučer sam sanjao san, ne znam da li da vam ga ispričam ili ne.’ ‘Ispričaj ‘ – rekoše oni. Ispričao je našta je drugi dodao da je i on sanjao isti san. ‘I ja sam tako mi Allaha to isto sanjao.’ ‘Tako mi Allaha, tu ima nešto’ – rekoše. Krenuli su i zatražili pomoć od svog kralja kako bi presudio tom pobožnjaku. Došli su mu, uhvatili i sa sobom ga poveli. Sejtan mu je došao i rekao: ‘Ja sam te u ovo uvalio, i iz tog te niko osim mene neće spasiti. Ti meni jednom na sedždu padni, a ja ću te spasiti onog u šta sam te uvalio.’ Učinio mu je sedždu i kada su ga odveli njihovom kralju, šejtan ga se odrekao. Bio je osuđen i ubijen.”

Ovo isto se prenosi od Ibn Abbasa, Tavusa, Mukatila, Ibn Hajjana. (El-Bidajetu ven-Nihajetu, 2/1 62.)
Prenosi se od Alije ibn Ebi Taliba u drugom kontekstu.

Ibn Džer kaže: Prenosi se od Ebu Ishaka: Ćuo sam Abdullaha ibn Nehika, čuo sam Aliju (Aliju ibn Ebi Taliba) da je rekao: “Jedan pobožnjak je ibadetio šesdeset godina. Šejtan se umorio pokušavajući da ga zavede, pa se uputio jednoj ženi koju je opsjeo i ona je poludila. Žena je imala braću i on reče njenoj braći: ‘Preporučujem vam onog pobožnjaka da je izliječi.’ Doveli su mu je i dok je liječio boravila je kod njega. I jednog dana dok je bio s njom svidjela mu se, obljubio ju je i ona je zatrudnila. Kad je uvidio šta je uradio on je ubi. Njena braća su došla po njega da je osvete. Šejtan reče pobožnjaku: ‘Ja sam tvoj prijatelj. I zbog toga što si me izmorio ja sam ti ovo učinio, padni mi na sedždu.’ Pao mu je na sedždu i onda mu je šejtan rekao: ‘Ja nemam ništa s tobom, ja se bojim Allaha Gospodara svjetova.’ Na to se odnose riječi Uzvišenog: ‘Slični su šejtanu koji je rekao čovjeku: Budi nevjemik’.” (Ibid, 21163.)

Poruke priče

l . Osamljivanje sa ženama je jedan od najvećih razloga koji dovode do činjenja bluda i na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio. Prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka se niko ne osamljuje sa ženom osim u prisustvu mahrema.” Prenose ga Buharija i Muslim. A u drugoj predaji stoji: “Čovjek se ne osami sa ženom, a da treći ne bude šejtan.” Prenosi se od Ebu Se’ida da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nijedno jutro ne osvane, a da dvojica meleka ne poviču: Teško ljudima od žena i teško ženama od ljudi.” Prenosi ga Ibn Madže i EI-Hakim i za njega kaže da mu je isnad vjerodostojan.

2. Upozorenje da se žene ne ostavljaju kod onih koji za sebe tvrde da su duhovni iscjelitelji svejedno bilo to u crkvama ili kod zalutalih sufija. Nažalost, čujemo da neki ljudi ostavljaju svoje žene kod pojedinih šejhova pod izgovorom njenog duhovnog liječenja, a ovo je očita zabluda! Razmisli !

‘Knjiga o zulumćarima’
str: 178-183
Sa’d Jusuf Mahmud Ebu Aziz

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.