Šta znači vjerovanje u Sudnji dan i kader

Priredio: Nermin Avdić

Ispravno vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva sljedeće:

 1. Vjerovanje u proživljenje, da će Allah Uzvišeni proživiti sve iz kaburova a njihovo oživljavanje je nakon puhanja u Sur, te će tada ljudi stati pred Gospodara svih svjetova.

Kaže Uzvišeni: „Zatim ćete biti proživljeni na Sudnjem danu.“ (El–Mu’minun, 16)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani.“ (Muslim)

To je stvarnost u koju nema sumnje jer su nas tako obavijestili Allah Uzvišeni i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a na mnogim mjestima se spominju zajedno vjerovanje (iman) u Allaha i u Sudnji dan zato što onaj ko ne vjeruje u Sudnji dan ne radi jer smatra da nema obračuna.

 1. Vjerovanje u obračun

„Nama će se oni, zaista vratiti i pred Nama će, doista račun polagati!“

(El–Gašijeh, 25,26)

I sve što je Allah Uzvišeni spomenuo u Kur’anu i što je vjerodostojno prenešeno u sunnetu od onoga što će se desiti tog dana.

 1. Vjerovanje u ono što je spomenuto da će se desiti nakon smrti, kao što su: Vrelo Havd, zauzimanje (šefa’at), Sirat, Džennet kao boravište uživanja a Vatra boravište za žestoku kaznu.

Rekao je šejhul–islam Ibn Tejmijje, rahimehullah: „Od vjerovanja u Sudnji dan je vjerovanje u sve što je prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će se desiti poslije smrti kao što je iskušenje u kaburu jer ljudi se iskušavaju u svojim kaburovima i biće pitani o tri stvari: ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik?

Napomena:

Kaže šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, da je velika greška kada neki ljudi kažu za onoga ko je preselio na ahiret: „Otišao je na posljednje boravište (mjesto i sl.)“ Jer, ako se kaže da je kabur posljednje boravište onda to znači negiranje proživljenja na Sudnjem danu, da nas Allah sačuva.

Vjerovanje u kader (sudbinu)

„Da vjeruješ u odredbu dobra i zla.“

Nastavlja odgovarati Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta je iman (vjerovanje), te je nakon imana u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike spomenuo ponovo glagol: da vjeruješ u odredbu dobra i zla dok u prethodnim činjenicama to nije bio slučaj.

Učenjaci kažu da je to zbog ogromne važnosti vjerovanja u kader.

Kader je Allahova odredba svega stvorenog u skladu sa Njegovim vječnim znanjem i mudrošću.

Većina učenjaka kaže da je kader i kada isto, dok neki učenjaci kažu da je kader odredba oduvijek, a kada odredba onda kada se desi. Ovo je terminološki, ali suština je ista.

 • Sekta koja negira kader naziva se kaderije.

Vjerovanje u kader podrazumijeva sljedeće:

 1. El–Ilm (znanje) – da vjerujemo da je Allah Uzvišeni oduvijek znao, podrobno i uopćeno, oduvijek i zauvijek, sve što je vezano za Njegova djela ili djela Njegovih stvorenja.

Savršenstvo Allahovog znanja:

 • Nije bilo neznanje prije znanja,
 • Neće doći neznanje (zaborav)

Postoje mnogi dokazi koji ukazuju na Allahovo znanje:

„A Allah sve zna.“ (El–Bekare, 282)

„Gospodaru mome nije ništa skriveno i On ne zaboravlja.“ (Taha, 52)

„…i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna…“ (El–En’am, 59) tj. ne opadne nijedan list sa drveta a da Allah za to ne zna. Zna kada je pao, gdje je pao i kako i na koji način je pao taj list.

2. El–Kitabe (pisanje) – da vjerujemo da je znanje koje je znao zapisao u Levhi mahfuz.

 • „Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!“ (Hadždž, 70)
 • Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa: „Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao: ‘Allah je zapisao šta će se dogoditi 50 000 godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.’“ (Muslim)

3. El–Mešie (volja ili htijenje) – da vjerujemo da sve ono što Allah Uzvišeni zna i što je zapisao da je htio da se to desi.

 • Kosmička volja–nemamo utjecaja na nju (kada ćemo se roditi, kada ćemo umrijeti, kada će pasti kiša i sl.)
 • Šerijatska volja – „Ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje“

„…onome od vas koji hoće da je na Pravom putu. A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće.“ (Et–Tekvir, 28 i 29)

4. El–Halk (stvaranje) – da vjerujemo da je sve Allah Uzvišeni stvorio.

 • „Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.“ (Zumer, 62)
 • „Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!“ (El-Furkan, 2)

(Ovo je 7. dio komentara Džibrilovog hadisa, a u narednom tekstu slijedi nastavak, uz Allahovu pomoć)

minber.ba

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.