Uskoro iz štampe „Academia“ nova knjiga autora akademika Muamera Zukorlića

Šira društvena slika o značaju i vrijednosti znanja, umijeća i umjetnosti, nažalost, nije preživjela društvene traume i lomove posljednjih nekoliko decenija, tako da je skoro izblijedjela percepcija o suštinskim vrijednostima na kojima počiva cjelokupna ljudska kultura i civilizacija. Knjiga Academia, autora dr. Muamera Zukorlića, koja uskoro izlazi iz štampe, daje odgovore na pitanja o suštini fenomena znanja, nastojeći da kroz kompariranje dvaju pristupa zapadno-helenskog i islamskog, ukaže na rezultate dosadašnjih istraživača i ponudi vlastito viđenje predmetne problematike na primjeru Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Autor posebno obrađuje značaj epistemiologija kao naučna disciplina o spoznaji i znanju i njegovom shvatanju kao potrazi za istinom kroz cjelokupnu historiju čovječanstva – od antičkog perioda preko evropske renesanse, i islamskih mislilaca do savremenog trenutka – nudeći sopstvena promišljanja i komparativno sagledavanja znanja i spoznaje kroz zasebne sisteme mišljenja, da bi na koncu došli do spoznaje o univerzalnosti znanja kao jedine moguće trajne vrijednosti nasuprot partikularnim naučnim disciplinama.

Da bi došao do takvog zaključka, autor daje hronološki slijed nastanka i razvitka akademije i akademske misli, njenog institucionalnog ustrojstva i modalitete korporativnog organiziranja u različitim društvima i kulturno-civilizacijskim okvirima, počevši od Platonove academie i Epikurovog vrta, preko akademija muslimanskog svijeta, s posebnim osvrtom na bagdadsku Bejtu-hikeme/Kuću mudrosti, te kairske i kordobske škole mišljenja do razvoja savremenih koncepata evropskih nacionalnih akademija nauka i umjetnosti poput francuske, britanske, austrijske, ruske i švedske akademije.

Knjiga Academia obrađuje i utjecaj muslimanske naučne misli na razvoj evropske nauke, kao i doprinos vjerskih autoriteta u judaizmu, kršćanstvu i islamu utemeljenju i razvoju naučne misli, sa osvrtom na Aurelija Augustina, Tomu Akvinskog, Martina Lutera i Makarija III, El-Gazalija, Ibn Tejmiju, šah Veliullaha Dahlavija, Syeda Ahmeda Khan, Jamaluddina al-Afganiija, Muhammeda Abduhua, Muhammed Rashida Ridaa i drugi.

Autor se bavi i fenomenom krize akademske elite u odnosu na izazove savremene civilizacije, smatrajući da u usljed njene kohabitaciji sa državnim sistemima i političkim moćnicima, dolazi do dominacije političke elite nad akademskom, predlažući i smjernice prevazilaženja ovog neprirodnog i stanja.

Posebno poglavlje knjige posvećeno je akademijama nauka i umjetnosti u regionu i njihovome odnosu spram Bošnjaka, kroz objektivno sagledavanje njihove ulogu u društvenim procesima koji su ozbiljno i dugoročno određivali položaj Bošnjaka kao naroda od XIX vijeka do danas.

Kako bi dosljedno prikazao dosadašnja dostignuća i doprinos Bošnjaka razvoju nauke u cjelini, autor daje faktografski prikaz obrazovnih institucija Bošnjaka, njihov nastanak, razvitak, posebno se osvrćući na pregled uglednih bošnjačkih intelektualca, mislilaca, naučnika, pisaca i umjetnika u posljednjih pet stoljeća koji su samostalno, uglavnom bez institucionalne ili bar svoje nacionalne podrške ili organiziranosti postizali vrhunske naučne i umjetničke dosege.

U nastavku knjige, Zukorlić se bavi razlozima za osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, dajući vlastiti sud o događajima i izazovima koji su prethodili i dogodili se nakon osnivanja BANU, dajući i detaljne podatke o osnivačima i izabranim članovima BANU s ciljem prikazaivanja najznačajnijih ljudskih resursa, intelektualnih kapaciteta i dostignuća ljudi koji su cjeloživotni rad kroz Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti zavještali svom narodu kao naučno, kulturno i duhovno naslijeđe. Također se bavi i prikazivanjem prvog naučnog glasila ove insitucije Glasniku BANU-a, kao i unutrašnjem ustrojstvu BANU kao akademske naučne i umjetničke institucije, s akacentom na naučna i umjetrnička odjeljenja.

Autor se bavi i značajem Bošnjačke akademija nauka i umjetnosti za bošnjački narod, dajući vlastito viđenje BANU i njenih akademika kao stjecišta kvalitativne misli koja bi trebala imati zadatak da razvija strategije očuvanja i unapređenja ključnih vrijednosti ovog naroda, u prvom redu države Bosne i Hercegovine, vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i sagledavanju odlika akademske misli kao izazova za bošnjačke akademike, naročito u periodu opće globalizacije, gdje se sve manje vrjednuje, pa čak i opstruira slobodna i autentična misao, a naučnici i umjetnici pretvaraju u sitne dijelove globalnog mehanizma kroz nacionalnu, etičku, kritičku i slobodnu misao.

I ovu drugu Zukorlićevu knjigu likovno-grafički i dizajnerski opremio je akadmeik Mehmed A. Akšamija sa nekoliko stotina slika, fotografija i crteža koji su saživljeni sa tekstom. Academia je opremljena i indeksima ličnih imena, akadmeskih ustanova, društava i zajednica, stručnih termina i geografskih naziva i toponima, više stotina biblograskih jedinica i napomena.

Popratne tekstove knjizi potpisuju akadmici Muhamed Filipović, Enver Halilović i Refik Šećibović, dok se među saradnicma nalaze akademik Fatmir Bači, dr. Jahja Fehratović i mr. Osman Softić.

Zukorlićeva knjiga “Academia” sadrži 605 strana formata portret (210 x 250 mm). Štampana je na 135 gramskom papiru punog kolora. Tvrdog je uveza, prošivenih i lijepljenih tabaka.

Academia je urađena po najzahtjevnijim dizajnerskim i grafičkim standardima što je, uz sve druge pobrojane karakteristike, svrstava u red najluksuznijih izdanja na našem jezičkom području.

Izdavač i ove Zukorlićeve knjige je Matica Bošnjaka.

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.