Izgled lbrahimovih, alejhis-selam, stopala

Izvor: svjetlo-dunjaluka.com

Pitanje:

Vidio sam da su stopala u Ibrahimovom kamenu jako velika.
Je li Ibrahim bio krupniji od današnjih ljudi?

Odgovor:

Od velikih znamenja i Allahovih dokaza u Mekki jeste Ibrahimov kamen (Mekamu Ibrahim) na kojem je stajao gradeći Kabu.
Uzvišeni Allah kaže:
“U njemu (Mesdžidul-haramu) jesu znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao lbrahim .. .”1761 Nakon par hiijada godina otisci stopala Ibrahima,alejhis-selam, ostali su u kamenu. Ljudi, kao i obično, zavedeni svojim
emocijama i strastima potirali su po udubljenjima kamena iz različitihpovoda tako da su u kamenu ostali tragovi izričito velikih stopala.

Enes b.Malik kaže: “Vidio sam kamen i otiske Ibrahimovih prstiju i stopala u njemu,ali su se promijenili od potiranja.”1762 Komentirajući Allahove riječi:
“Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete namaz obavljati!”1763, Katade je rekao: “Ljudima je naređeno da klanjaju kod kamena, a ne d~ potiru po njemu. U ovom ummetu postoje oni koji su
pretjerivali kao i oni prije njih. Nama su prenijeli oni koji su vidjeli otiske stopala i prstiju u kamenu, ali su ijudi potirali po njemu tako da su se tragovi stopala promijenili.”1764 Ibn Abbas prenosi da su Kurejšije dovele
jednu vračarku da vidi čija stopala najviše liče otiscima stopala Ibrahima,alejhis-selam, koja su ostala u kamenu. Nakon što su hodali po mokrom pustinjskom pijesku, zapazila je da stopala Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, najviše liče otiscima stopala Ibrahima, alejhis-selam. Dvadeset godina nakon ovog događaja Uzvišeni Allah je počastio Muhammeda,sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvom.1765 A Allah najbolje zna.

1760 Ebu Davud, 2/225/2043, Ahmed, 1/161/1386, i Bejheki, 5/409/10299. Ibn Abdulberr i
Albani ovaj had is smatraju ispravnim. Vidjeti: Et-Temhid, 20/245, i Sahihu su neni Ebi
Davud, 1/571. 1761 Prijevod značenja Ali Imran, 97. 1762 Ibn Vehb, u djelu EL-Muvetta, 8/169 – Fethul-Bari, Fakihi, 1/450/986, s lancem
prenosilaca čiji su prenosioci pouzdani. 1763 Prijevod značenja EI-Bekare, 125. 1764 Taberi, u djelu Džamiul-bejan, 1/747/1641.

Safet Kuduzović

640x100 Get A Custom Logo
Prikaži više
Back to top button
Close